#covid-19

#covid-19

20 marca 2020

Nowe uprawnienia pracodawcy

Chociaż przepisy Kodeksu Prawa Pracy wyraźnie przewidują, że pracodawca zobowiązany jest do wskazania określonego miejsca wykonywania pracy przez jego pracowników to nowa Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz 374), nadaje mu w tej kwestii nowe uprawnienie. Teraz, pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o prace, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Warto, jednak podkreślić, że jest to jedynie tymczasowe rozwiązanie, a przepis ten straci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 8 marca 2020.

Uprawnienia pracowników

Wydarzenia ostatnich dni zaprowadziły chaos na całym świecie, jednakże, warto jest poświęcić chwilę uwagi i upewnić się że jesteśmy w pełni świadomi swoich pracowniczych praw.

Prawo do pełnego wynagrodzenia przysługuje nam:

  • w przypadku pracy zdalnej, której polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnej.
  • w przypadku zwolnienia nas z obowiązku świadczenia pracy;
  • w przypadku odsunięcia od pracy z powodu wystąpienia zdarzenia wskazującego na zmianę stanu naszego zdrowia;

Prawo do wynagrodzenia chorobowego a następnie zasiłku chorobowego przysługuje nam:

  • w przypadku gdy jesteśmy chorzy czego konsekwencją jest niezdolność do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego;
  • zostaniemy poddani kwarantannie lub izolacji na mocy decyzji państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego

Problematyka bezpłatnego urlopu

Czy pracodawca może wysłać nas na bezpłatny urlop? Odpowiedź na to pytanie, chociaż często budzi wątpliwości, brzmi NIE. Urlop bezpłatny jest niczym innym jak dobrowolną przerwą w świadczeniu pracy, bez prawa do wynagrodzenia, na pisemny wniosek pracownika. Przy czym warto dodać, że wniosek ten nie musi być uzasadniony. Stosunek pracy trwa nadal, ale ulega zawieszeniu.Rola pracodawcy w tym wypadku ogranicza się zatem tylko i wyłącznie do zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku.